Django分页功能(二) Django

Django分页功能(二)

django结合Bootstrap样式做的,先看效果图: django分页 在django的views中,写了一个django分页的类,以便各个需要分页的地方调用, 以下是分页类的代码: class ...
阅读全文
django文件下载功能 Django

django文件下载功能

以下代码是django WEB页面中,点击下载按钮,就可以下载服务器中的文件,以下是简单的代码示例: 这些是HTML代码片断: <div class="block span6">     ...
阅读全文
Django 表单forms之POST方法 Python

Django 表单forms之POST方法

一:编辑:forms.py #coding=utf-8        #指定编码,要不文件中出现的中文会报编码错误,因我代码中出现了中文 from django import forms    #从d...
阅读全文